• سبد خرید

    سبد خرید شما خالی است.

بلاگ

ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان

هاشم جهانگیر1،منصور باقری2*،سید محمد جواد دالوری31- دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران2- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران3- دانشجو

مطالعه بیشتر »